20 dec.
2022

Update van het bestuur

Obligatielening

Half november heeft Air France-KLM een converteerbare obligatie uitgegeven ter grootte van ongeveer 300 miljoen euro. Met de uitgifte van dit soort obligaties wordt het vermogen versterkt. Naar verwachting zal in de komende periode vaker op deze manier kapitaal opgehaald worden. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vermogenspositie van Air France-KLM versterkt wordt en kan zich vinden in het uitgeven van obligaties.

Converteerbare obligaties kunnen afgelost worden, maar ook worden omgezet in bestaande of nieuw uit te geven aandelen. In het laatste geval treedt voor de bestaande aandeelhouders een verwaterend effect op. Mochten er in dit geval nieuwe aandelen uitgegeven worden dan heeft dit, naar het zich nu laat aanzien vanwege relatief beperkte omvang, geen negatieve gevolgen voor de rechten die SPAAK uit kan oefenen.

Situatie Schiphol

Al geruime tijd werkt Schiphol op gereduceerde capaciteit met een desastreus effect op het imago en negatieve consequenties voor de verdiencapaciteit van KLM. Daarnaast heeft de overheid aangegeven het aantal starts en landingen op Schiphol vanaf eind 2023 sterk te willen beperken hetgeen immense gevolgen zal hebben voor KLM. Zowel de huidige als de toekomstige situatie baren het bestuur van SPAAK grote zorgen; de continuïteit (en dus de verdienmogelijkheden) van KLM is immers een van de doelstellingen van SPAAK.

Rond de presentatie van de derdekwartaalcijfers van Air France-KLM heeft SPAAK van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de situatie op Schiphol. Enerzijds door een oproep aan Air France-KLM te doen en anderzijds door actief de media te benaderen. Het bericht kreeg hier breed aandacht[1].

SPAAK heeft Air France-KLM opgeroepen de organisatorische belemmeringen zo snel mogelijk op te lossen, door aanvullende investeringen in personeel en door aanvullende afspraken met de Schiphol Group en de overheid te maken.

Daarnaast hoopt SPAAK dat alle belanghebbenden zich uitspreken tegen de krimpplannen van de Nederlandse overheid en zich inspannen om overheid en sector gezamenlijk tot een alternatieve aanpak te laten komen om overheidsdoelstellingen te realiseren.

Gesprek Mevrouw Rintel

Een delegatie van het bestuur heeft medio december een kennismakingsgesprek gevoerd met de CEO van KLM, mevrouw Marjan Rintel. In het het gesprek heeft SPAAK van de gelegenheid gebruik gemaakt het ontstaan van de stichting uiteen te zetten en de doelstellingen toe te lichten. Daarnaast zijn een aantal actuele onderwerpen besproken waarin de belangen van KLM en van de KLM-vliegers aan de orde zijn en is bezien in hoeverre deze belangen gelijk opgaan of juist niet. Afgesproken is elkaar bij relevante ontwikkelingen op de hoogte te houden. 
Het gesprek verliep in een open en ontspannen sfeer.


[1] https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/aandeelhouder-spaak-maakt-zich-zorgen-over-de-toekomst-van-klm

https://www.telegraaf.nl/financieel/668137748/aandeelhouders-klm-in-de-rats-over-toekomst-resultaat-kan-stuk-beter