26 mei
2021

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 26 mei 2021

Vanwege de Coronapandemie was de Air France-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) ook dit jaar niet fysiek bij te wonen. In plaats daarvan werd een webcast gehouden. Het SPAAK-bestuur heeft deze AVA en webcast gezamenlijk voorbereid en gevolgd.

De top van het AF-KLM bestuur zat voor de camera’s en nam om de beurt een deel van de agenda op zich. Ondanks de afwijkende omstandigheden werd een min of meer reguliere agenda afgewerkt. Zo werd er verantwoording over 2020 afgelegd, bestuurders (her)benoemd en de bestaande mogelijkheden om het kapitaal uit te breiden verlengd. Tevens werden de in 2020 verstrekte leningenpakketten geborgd. Om verder invulling te kunnen geven aan de herkapitalisatie werd onder andere ook voorgesteld om het AF-KLM bestuur mandaat te geven om het aandelenkapitaal uit te breiden met 400%.

Het SPAAK-bestuur laat zich bij de stemmingen over de voorstellen leiden door de continuïteit van KLM en de belangen van de KLM-vlieger. Bij een aantal voorstellen heeft dat geleid tot een tegenstem of het onthouden van stemming.

In principe meent het bestuur dat de beloning van medewerkers een zaak tussen de medewerker en het bedrijf is, zo ook de beloning van Dhr. Smith. Deze wordt overeengekomen tussen hem en de Board en geaccordeerd door de aandeelhouders. Tegelijkertijd ziet het bestuur dat de gekozen vorm, een fors deel variabel en in aandelen, onder de noemer ‘bonus’ in Nederland keer op keer tot commotie leidt. Deze commotie is schadelijk voor het sentiment rondom de steunmaatregelen rondom KLM. Hierom vindt het SPAAK-bestuur het wenselijk dat er voor een andere vorm van beloning gekozen wordt die niet bij herhaling negatieve beeldvorming in de hand werkt en heeft zich bij de betreffende voorstellen voor 2020 en 2021 onthouden van stemming.

Bij de (op zich gebruikelijke) voorstellen om het kapitaal uit te breiden werd deze keer de mogelijkheid gevraagd het aandelenkapitaal met 400% uit te breiden. Hoewel het in de huidige omstandigheden goed mogelijk is dat deze optie noodzakelijk wordt, vindt het bestuur het te ver gaan hier op voorhand toestemming voor te geven. Een extra, separate Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (BAVA) vinden wij een betere gelegenheid om de voors en tegens binnen de juiste context te wegen en te beoordelen of de juiste waarborgen aanwezig zijn voor een stabiele toekomst voor het bedrijf na deze zeer grote eigendomswijziging.

Vanwege het feit dat er nog geen permanente zetel in de Board is gerealiseerd voor een kandidaat van de VNV, heeft SPAAK zich bij de diverse (her)benoemingen in de Board onthouden van stemming. In meerdere cao’s is de steun en inspanning afgesproken door KLM voor deze Nederlandse werknemerszetel.

Tenslotte heeft SPAAK zich bij het voorstel over het leningenpakket van de Nederlandse overheid aan KLM onthouden van stemming, omdat inzake de hierin gestelde voorwaarden nog procedures lopen.

Coronacrisis

Vanzelfsprekend werd ook uitgebreid stilgestaan bij de Coronacrisis, zowel bij de consequenties ervan voor de afgelopen periode als bij de verwachtingen voor de toekomst.

Zoals bekend heeft de Coronapandemie grote gevolgen gehad voor de economie in zijn algemeenheid en voor de luchtvaartindustrie in het bijzonder. De resultaten van Air France-KLM zijn vergelijkbaar met die van Europese concurrenten. Alle stakeholders, de Franse en Nederlandse overheden en de medewerkers voorop, werden bedankt voor de inzet en steun in de afgelopen periode.

Met de blik op de toekomst werd de al eerder uitgezette strategie toegelicht. De verwachting werd uitgesproken dat Air France-KLM hiermee uiteindelijk sterker verder zal kunnen en een Europese leider in verantwoorde luchtvaart zal zijn. Het vertrouwen hierin wordt versterkt door de grote vraag uit de markt naar tickets binnen de restricties van de Coronamaatregelen.

Een verdere herkapitalisatie zal nodig zijn om de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen te verbeteren en de komende tijd door te komen. De gesprekken hierover vinden momenteel plaats. 

Stemmingen

In normale tijden worden de resoluties met algemene stemmen aangenomen. Nu waren er bij diverse resoluties over de uitbreiding van het aandelenkapitaal een flink aantal tegenstemmen.

Ook bij de stemming over de beloning van Dhr. Smith was een fors aantal tegenstemmen. Desondanks werd de beloning voor Dhr. Smith door de AVA geaccordeerd.

Interessant was tot slot het voorstel om de maximale leeftijd voor de voorzitter van de Board op te hogen. Hiermee zou het mogelijk worden om in de huidige roerige tijden Mevr. Couderc nog 2 jaar langer op haar positie te houden. Deze resolutie werd met algemene stemmen aangenomen.

Voor de rondvraag konden vooraf vragen schriftelijk ingediend worden. Een deel van de vragen werd tijdens de webcast beantwoord; de rest op schrift. Het SPAAK-bestuur heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om verduidelijking te vragen over herkapitalisatie en over de gang van zaken bij het verstrekken van de leningen door de Nederlandse overheid.

Helaas was er vanwege de vergadering via webcast geen gelegenheid om contacten op te doen en te onderhouden en om in de wandelgangen informatie te vergaren. Hopelijk laat de situatie het tijdens de volgende AVA weer toe rond de vergadering het netwerk te verstevigen en uit te bouwen.

Voor geïnteresseerden is de webcast van de AVA terug te zien via de Shareholderspagina op de AF-KLM website. Hier zijn ook de vragen en antwoorden van de rondvraag terug te lezen en kunnen de uitslagen van de stemmingen gevonden worden.