Berichtenvan het bestuur

AVA 2019

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 28 mei 2019

By Vergaderingen

Net als voorgaande jaren heeft een delegatie van het SPAAK-bestuur, op dinsdag 28 mei, de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bezocht die gehouden werd in The Espace Grande Arche, Parijs.

De goed bezochte vergadering stond dit jaar vooral in het teken van de eerste voorzichtige stappen die Ben Smith gemaakt heeft om de groep winstgevender en slagvaardiger te maken. Wat opviel was de focus die komt te liggen op het winstgevender maken van Air France. KLM bleef in de korte termijnplannen buiten schot en de boodschap was vooral doorgaan op de ingeslagen weg.

Ben Smith heeft de afgelopen periode gebruikt om kennis te maken met het bedrijf, snelle afspraken te maken met verschillende domeinen om de rust weer terug te brengen en kijken waar de pijnpunten binnen de organisatie liggen. Ergens komende maanden zal hij dan de middellange en lange termijnplannen bekend maken.

De resultaten van afgelopen jaar zijn toegelicht door de heer Gagey en wijken niet af van de presentatie in februari. Vooruitblikkend blijven de spanningen op het wereldtoneel en de ontwikkeling van de kerosineprijs zorgwekkend, maar de boekingen voor komende periode laten een positieve trend zien en zitten iets boven de boekingen van vorig jaar.

Verder is er gestemd over 37 resoluties, zijn er wisselingen en herbenoemingen geweest in de Board of Directors die besproken zijn en is er, zoals elk jaar, de gelegenheid geweest om vragen te stellen aan de aanwezige bestuurders. Het SPAAK-bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vraag te stellen over het wegvallen van Jet Airways en hoe de groep hier mee omgaat. Aansluitend hebben we gevraagd wat dat betekent voor de vrijgekomen slots op Schiphol. De eerste vraag is beantwoord door Ben Smith en de tweede vraag is beantwoord door Pieter Elbers. De sfeer aan tafel leek van een afstand goed te zijn.

Het bestuur heeft het bezoek ook benut om, buiten de vergadering om, gesprekken te voeren met enkele key-players. Het is duidelijk te zien, ook aan Franse zijde, dat men inmiddels op de hoogte is van de status van SPAAK als grote investeerder. Het bestuur heeft het bestaande netwerk verstevigd en ook op enkele punten uitgebreid. Zo zijn we uitgenodigd voor een investor day waar de plannen van de holding aan grote (potentiele) investeerders wordt gepresenteerd.

Ook komende periode staat in het teken van het verstevigen en uitbreiden van het netwerk en zoveel mogelijk relevante informatie proberen te verkrijgen.

 

Ontwikkelingen Air France – KLM

By Geen categorie


Het bestuur ontvangt met enige regelmaat vragen rondom diverse ontwikkelingen binnen Air France -KLM en over haar activiteiten. De achterliggende periode maar ook de aankomende AVA geven hier veelal aanleiding toe. Het beleid van het bestuur is niet snel in de schijnwerpers te treden en terughoudend te zijn met publieke uitingen. Dit past beter bij de rol van aandeelhouder en het doel van SPAAK.

In de achter ons liggende periode is er veel media aandacht geweest rond de ontwikkelingen van de governance structuur binnen Air France-KLM en de herbenoeming van dhr. Elbers als CEO van KLM. Uiteraard hebben wij de ontwikkelingen in deze periode nauwlettend gevolgd en is er contact geweest met diverse stakeholders. We blijven werken aan verstevigen van deze contacten. Het bestuur zal ook aanwezig zijn op de komende AVA in Parijs. Tijdens dit bezoek zullen we meer informatie verzamelen en kijken wat er leeft onder de andere aandeelhouders. Daar waar gewenst en mogelijk dragen we onze observaties en mening uit. Dit in het belang van de KLM vliegers, in lijn met doelstellingen van de stichting en met het oog op de lange termijn.

Op dit moment heeft SPAAK 7.114.210 aandelen in bezit en zullen er in de toekomst conform cao-afspraken nog meer aandelen bijgekocht worden.

Derde tranche aandelen SPAAK ingekocht

By Aandelen

In het cao-akkoord 2015-2017 zijn de VNV en KLM een aandelenpakket voor de vliegers overeengekomen met als doel de zeggenschap en inspraak van de vliegers in de holding te vergroten. Hiervoor is Stichting Piloten Aandelen Air France KLM (SPAAK) opgericht. De Air France/KLM-aandelen met een totaalwaarde van €80 miljoen worden in drie etappes geleverd; zogenaamde tranches.

Inmiddels is de inkoop van de derde tranche aandelen afgerond. Het aantal aandelen van de derde tranche is gelijk aan het volume aandelen ter waarde van €26,7 miljoen volgend uit de koers op 1 april 2018. De aankoop van de tranches gaat gepaard met strikte AFM-regelgeving om koersmanipulatie te voorkomen. Geleidelijk zijn de aandelen gekocht, dankzij een gedaalde koers op deze dagen was er minder geld benodigd om het afgesproken volume te kopen. Het verschil is conform de afspraak teruggestort aan KLM.

Met het (voorlopig) afronden van de inkoop van aandelen zijn de benodigde aandelen AF/KL voor wat betreft de eerste en derde tranche nu in het bezit van de KLM-vliegers. De levering van de tweede tranche is echter op discussie gestuit, daar loopt een arbitragezaak over. Op het moment van schrijven is het cao-akkoord, met een oplossing voor de discussie, nog niet bevestigd door de ledenraad en is het nog niet zeker of de discussie omtrent de tweede tranche beslecht is. We hebben overigens vertrouwen in een succesvolle afronding.

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 15 mei 2018

By Vergaderingen

Op dinsdag 15 mei heeft een delegatie van het SPAAK bestuur de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) in Parijs bezocht. Deze werd, net als vorig jaar, gehouden in The Espace Grande Arche en was goed bezocht.

Buiten de formaliteiten van een normale aandeelhoudersvergadering was de meest opvallende zaak natuurlijk het aftreden van Jean-Marc Janaillac en de daaropvolgende benoemingen van het interim-bestuur.
Frédéric Gagey (CFO AF-KLM) is benoemd tot interim-CEO van AF-KLM, totdat er een geschikte opvolger van Junaillac is gevonden. Hij zal dit niet alleen doen en de dagelijkse leiding van de holding zal worden verdeeld over Gagey, Franck Terner (CEO AF) en Pieter Elbers (CEO KLM).
De vrijgekomen positie van voorzitter in de Board of Directors zal worden ingevuld door Anne-Marie Couderc. Zij wordt niet-uitvoerend voorzitter van de Board of Directors, totdat er een nieuwe bestuursvoorzitter is gevonden.

Het was interessant het sentiment rondom de onrust in Frankrijk te proeven en de positie van KLM daarin. De tijdelijke positie voor onze CEO in de AFKL holding geeft KLM invloed op het hoogste niveau.

Er werd vanuit de aandeelhouders aangedrongen om snel tot een oplossing voor de problemen in Frankrijk te komen. Opvallend was dat de zwarte piet voor het ontstaan van de onrust vooral bij de Franse vliegers werd gelegd. De aandeelhouders waren daarnaast (begrijpelijk) teleurgesteld over de koersontwikkeling van het AFKL aandeel in de afgelopen periode.

Er is door de delegatie gebruik gemaakt van de geboden setting om de contacten verder uit te breiden en tussen de regels door informatie te vergaren.

De komende tijd zal gebruikt worden om het netwerk verder uit te bouwen en in contact te komen met andere investeerders.

Verslag BAVA (Buitengewone Algemene Vergadering)

By Vergaderingen

Het SPAAK bestuur heeft op maandag 4 september de gecombineerde gewone en buitengewone algemene vergadering (BAVA) van Air France-KLM (AFKL) bezocht welke werd gehouden in het Hotel Pullman Paris Centre Bercy. Aanleiding voor deze BAVA was de aankondiging van nieuwe strategische samenwerkingsactiviteiten binnen AFKL. Hierbij neemt AFKL een belang van 31% in Virgin Atlantic en worden de allianties met Delta en China Eastern Airlines versterkt.  De BAVA werd bijeengeroepen om (een ​​deel van) de hierbij horende strategische transacties uit te voeren. Dit behelst het bijdrukken van aandelen AFKL voor de investeringen door China Eastern en Delta. Op haar beurt gebruikt AFKL dit kapitaal vervolgens om te kunnen investeren in Virgin en schuld af te lossen. Read More