02 nov.
2017

Verslag BAVA (Buitengewone Algemene Vergadering)

Het SPAAK bestuur heeft op maandag 4 september de gecombineerde gewone en buitengewone algemene vergadering (BAVA) van Air France-KLM (AFKL) bezocht welke werd gehouden in het Hotel Pullman Paris Centre Bercy. Aanleiding voor deze BAVA was de aankondiging van nieuwe strategische samenwerkingsactiviteiten binnen AFKL. Hierbij neemt AFKL een belang van 31% in Virgin Atlantic en worden de allianties met Delta en China Eastern Airlines versterkt.  De BAVA werd bijeengeroepen om (een ​​deel van) de hierbij horende strategische transacties uit te voeren. Dit behelst het bijdrukken van aandelen AFKL voor de investeringen door China Eastern en Delta. Op haar beurt gebruikt AFKL dit kapitaal vervolgens om te kunnen investeren in Virgin en schuld af te lossen.

Tijdens deze Aandeelhoudersvergadering, waar meer dan 54,85% (het quorum) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd was, werden alle voorgestelde besluiten aangenomen. Daarnaast werd op verzoek van een aandeelhouder tijdens de vergadering een nieuwe resolutie aangenomen met betrekking tot de benoeming van een negentiende AFKL board member.

De volgende besluiten werden genomen:

  • Benoeming van twee nieuwe AFKL board members. Zij zullen China Eastern Airlines en Delta Air Lines vertegenwoordigen vanaf de voltooiing van de gereserveerde aandelenkapitaalverhogingen, gedurende een periode van vier jaar. De heer Bing Tang zal China Eastern vertegenwoordigen en de heer George Mattson zal namens Delta Air Lines in de Board of Directors zitting nemen;

  • Aanstelling van een negentiende ‘vrouwelijke’ bestuurder voor een periode van vier jaar door het bedrijf Air France-KLM Finance SAS. Wederom vanaf de voltooiing van het gereserveerde aandelenkapitaal, verhoogt ten behoeve van China Eastern and Delta;

  • De Board of Directors is bevoegd om de gereserveerde kapitaalverhogingen ten behoeve van China Eastern Airlines en Delta Air Lines elk voor een totaal nominaal bedrag van 37.527.410 euro tegen een prijs van 10 euro per aandeel uit te voeren;

  • Ten slotte werd gestemd over kapitaalverhogingen gereserveerd voor medewerkers van een bedrijf of groepspaarschema. Deze zijn toegestaan ​​voor een periode van 12 maanden en binnen een limiet van 2% van het aandelenkapitaal. Deze machtiging vervangt de resolutie van dezelfde aard die werd gestemd door de aandeelhoudersvergadering van 16 mei 2017.

Met name de spontane door een aandeelhouder ter vergadering ingediende motie over de vrouwelijke negentiende boardmember deed in Nederland de nodige stof opwaaien inclusief vele speculaties en misverstanden. Daarom volgt hier een toelichting daarop:

Ten tijde van de verzending van de stukken behorende bij de BAVA was de naam van de Delta boardmember nog niet ingevuld. Toen tijdens de BAVA bekend werd dat de Delta boardmember ook een man was, voldeed de verhouding tussen man en vrouw in de board niet meer aan de Franse wetgeving. De Franse wet stelt namelijk dat de verhouding tussen de sexe in de board minimaal 40/60 moet zijn.

Om het nog complexer te maken; de wet zegt ook dat dit exclusief boardmembers is welke door de werknemersorganisaties zijn benoemd. Deze persoon is in onderstaande berekening dus niet in de ratio meegenomen.

  • In de oude situatie bij in totaal 15 boardmembers (14 + 1 werknemer-representant) waren er 6 vrouwelijke leden. Dit maakte de verhouding vrouw/man 6/14=42,8%.

  • In de situatie dat de (mannelijke) boardmember van China Eastern al bekend was en die van Delta nog niet, was de verhouding v/m 6/15=40%.

  • Als Delta een vrouwelijke boardmember zou voordragen zou de verhouding 7/16=43,8% zijn geworden.

  • Maar het werd een man en dus is de verhouding v/m in nieuwe situatie bij 17 boardmembers 6/16=37,5%.

  • Een extra vrouw toevoegen brengt de verhouding v/m weer boven de 40%, 7/17=41,2%.

In Frankrijk is een andere wet die zegt dat bij een bepaalde hoeveelheid boardmembers, de werknemers ook een boardmember mogen benoemen. Bij 14 boardmembers was dat er één. Bij 16 boardmembers worden dat er twee.

De voordracht van deze tweede werknemersboardmember komt vanuit de AFKL EWC (European Works Council).